2019-05-09

Budżet

 

Samorządowe Kolegia Odwoławcze są państwowymi jednostkami budżetowymi w całości finansowanymi z budżetu państwa.

 

Budżet Samorządowych Kolegiów Odwoławczych obejmuje:

1. wydatki

2. dochody

 

Wydatki SKO w Szczecinie planowane są na okres jednego roku kalendarzowego a wielkość budżetu ogłaszana jest każdorazowo w ustawie budżetowej.

 

Budżet Kolegium obejmuje:

- wydatki bieżące (wynagrodzenia członków etatowych i pozaetatowych SKO oraz pracowników Biura SKO wraz z pochodnymi) oraz wydatki na zakupy: materiałów biurowych, sprzętu biurowego i wyposażenia , literatury fachowej, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych SKO, telefony, wysyłkę poczty, szkolenia pracowników, itp.

W wydatkach bieżących udział największy mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne .

- wydatki majątkowe Kolegium, tj. zakupy sprzętu i wyposażenia o wartości przewyższającej 3,5 tys. złotych i stanowiące ok. 1% budżetu Kolegium.

 

Dochody SKO w Szczecinie nie są planowane a kwoty sporadycznie wpływające z różnych tytułów w trakcie roku budżetowego przekazywane są w całości do Budżetu Państwa.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się