2019-05-09

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Z racji charakteru organu jakim jest samorządowe kolegium odwoławcze należy stwierdzić, że sprawy przyjmowane są głównie w formie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia. Zgodnie zaś z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji Podatkowej odwołania i zażalenia wnosi się do kolegium za pośrednictwem organu, który daną decyzję lub postanowienie wydał. Wyjątkiem od tej zasady są dwie sytuacje:

1) gdy to kolegium wydało decyzję jako organ I instancji - wtedy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się bezpośrednio do kolegium,

2) wniosek o ustalenie, że podwyższenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest nieuzasadnione wnosi się bezpośrednio do kolegium.

 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza      

Adres skrytki ePUAP: /4qn5rbt736/skrytka

 

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie należy:
1. Zalogować się na platformie www.epuap.gov.pl (konto jest bezpłatne)
2. Wybrać z Katalogu Usług listę usług wg podziału terytorialnego:
- województwo zachodniopomorskie,
- następnie powiat m. Szczecin oraz gminę miejską Szczecin,
- z rozwiniętej listy instytucji miasta Szczecin - Samorządowe Kolegium Odwoławcze
3. Wypełnić formularz oraz jeśli to konieczne dołączyć dokument w formie elektronicznej

 


KOLEJNOŚĆ ZAŁATWIANIA SPRAW

Sprawy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Szczecinie rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, z wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują krótsze terminy ich załatwiania przewidziane:

1) w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015. poz. 2058): 14 dni,

2) w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013. poz. 856): 3 dni na złożenie odwołania, 7 dni na rozpoznanie sprawy,

3) w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.  2015r. poz. 2139): 4 dni na rozpatrzenie odwołania.

 

Ponadto w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Szczecinie przyjęto zasadę rozpoznawania w pierwszej kolejności spraw:

- zażalenia na niezałatwienie spraw w terminie,

- przekazywania sprawy, w której kolegium nie jest właściwe, do właściwego organu,

- wyznaczenie organu do załatwienia sprawy w przypadku wyłączenia organu,

- w których Kolegium uwzględnia cofnięcie odwołania, nie wymagającego dodatkowego

postępowania wyjaśniającego,

- przekazanych zgodnie z ustawa z dnia 9 maja 1966r. o wykonywaniu mandatu posła

i senatora (Dz. U. z 2003r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.) oraz art. 237 § 2 ustawy z dnia

14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071, z późn. zm.).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się