2019-05-09

Zadania

Zakres kompetencji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie określa generalna klauzula kompetencyjna przypisująca samorządowym kolegiom odwoławczym status organów wyższego stopnia, w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W sprawach, o których mowa wyżej Kolegium jest właściwe w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji. Kolegium orzeka także w sprawach aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Działa na podstawie wielu ustaw zawierających przepisy prawa administracyjnego materialnego.

W szczególności Kolegium rozpatruje sprawy z zakresu:

- podatków i opłat lokalnych,

- działalności gospodarczej,

- pomocy społecznej,

- świadczeń rodzinnych,

- dodatków mieszkaniowych,

- zagospodarowania przestrzennego,

- gospodarki nieruchomościami,

- ochrony środowiska i ochrony przyrody,

- odpadów,

- prawa wodnego,

- rolnictwa i leśnictwa,

- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- ruchu drogowego,

- dróg publicznych,

- dostępu do informacji publicznej,

- egzekucji administracyjnej,

- oświaty.

Obszar właściwości miejscowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie obejmuje powiaty: choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki i stargardzki oraz miasta na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście. Nadto Kolegium - z uwagi na swoją siedzibę - jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA

Samorządowe kolegia odwoławcze działają w obszarach swojej właściwości miejscowej, określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych.

Obszar właściwości Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie obejmuje powiaty:

- choszczeński

- goleniowski

- gryficki

- gryfiński

- kamieński

- łobeski

- myśliborski

- policki

- pyrzycki

- stargardzki

oraz miasta na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście.

 

TRYB DZIAŁANIA

Orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenia, co do zasady, wydawane są w formie decyzji lub postanowień. Kolegium wydaje orzeczenia po odbyciu niejawnej narady składu orzekającego, obejmującego dyskusję oraz głosowanie nad orzeczeniem i zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Sprawę przedstawia członek Kolegium wyznaczony jako sprawozdawca. Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu. Członek składu orzekającego, który został przegłosowany, ma prawo zgłosić przy podpisywaniu orzeczenia zdanie odrębne, uzasadniając je na piśmie w terminie 7 dni od dnia odbycia narady. Orzeczenia Kolegium podpisują wszyscy członkowie składu nie wyłączając przegłosowanego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie orzeka w składzie trzyosobowym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Składowi orzekającemu przewodniczy prezes lub etatowy członek Kolegium. Zasady wyznaczania składów orzekających określa regulamin Kolegium. Członkowie Kolegium nieposiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego są wyznaczani do składów orzekających z uwzględnieniem ich kwalifikacji zawodowych.

Przy orzekaniu, członkowie składów orzekających Kolegium są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Kontrolę orzecznictwa Kolegium sprawuje sąd administracyjny na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się